شهدای ایران shohadayeiran.com

مراسم رونمایی ازطرحهای برترلباس بانوان فروشنده به همت سازمان بسیج اصناف کشور باحضورمسولین دولتی،بخش خصوصی ومتصدیان واحدهای صنفی درمجتمع تجاری کوروش تهران برگزارگردید.

به گزارش  شهدای ایران، دکتر حسن پور رییس سازمان بسیج اصناف کشور دراین مراسم گفت: باتوجه به ضرورت حفظ حرمت افرادجامعه بویژه بانوان محترم ونبودبرنامه ریزی جهت ارائه پوشش مناسب بانوان فروشنده درمجتمع های تجاری،فروشگاههای بزرگ وواحدهای صنفی، ازبین 80طرح که به سومین رویدادملی"مدآفرین" ارایه شد، 10 طرح توسط داوران برجسته کشور معرفی گردیدوامروزطی مراسمی ازاین طرحها رونمایی شد.

عضوهیات عالی نظارت براصناف افزود: برگزاری این نشست دریکی ازمراکزمهم تجاری تهران به منظورمعرفی این طرحهابه مدیران مجتمع های تجاری،فروشگاههاومتصدیان واحدهای صنفی است تاباانتخاب این طرحها،بانوان فروشنده رابه استفاده ازاین لباسهاکه میتواند پوشش خوب ویکنواختی رابه همراه داشته باشد، ترغیب نمایند.

وی افزود: برخی بانوان فروشنده درخواست استفاده از پوشش مناسب ویکنواخت راداشتندکه دراین رویدادبه خواست آنهاتوجه شدواین طراحی لباس می تواند درسراسرکشورباشرایط بومی ومحلی ورعایت پوشش کامل گسترش یابد.البته پوشش برتربرای بانوان محترم فروشنده قطعاچادراست که بسیج اصناف برای گسترش حجاب برتربرنامه ریزی نموده که تهیه چادرمشکی به قیمت مناسب وبدون واسطه یکی ازبرنامه های این سازمان است.

حسن پورگفت: بدپوششی توسط برخی بانوان وحتی آقایان فروشنده به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست وبا قوانین ودستورالعملهامغایرت دارد.این پدیده از فرهنگ منحط غرب نشات گرفته که ارزش زن راتاحد یک کالا پایین آورده ومیخواهدبانمایش زن دردیددیگران،مشتری جذب نماید.

دراین مقوله وظیفه آحادمردم امربه معروف ونهی ازمنکرباروش صحیح وشرعی است ووظیفه دستگاههای متولی بویژه بسیج انجام امور فرهنگی،تربیتی وتبلیغی است که نمونه آن رادراین رویدادشاهدیم همچنین دستگاههای نظارتی وانتظامی به وظایف خود عمل خواهندنمود.

دکترحسن پورافزود: درماههای اخیرشاهدیم که کسبه متدین وباغیرت بانصب بنروپوستروروشهای دیگربه صورت عملی به تبلیغ حجاب وحیاپرداخته اندوباتکریم بانوان محجبه دل حضرت زهرا(سلام الله علیها)رابه دست آوردند.

لازم به ذکراست درسومین رویداد ملی"مدآفرین" که به همت دکترمفتاحی مدیرموسسه حصان وهمکاری بسیج اصناف کشورودانشگاه آزاد اسلامی وسایردانشگاههاوسازمان های وبخش خصوصی برگزارگردید،طراحان محترم اعم از دانشجوودانش آموزاز 20 استان کشوردرقالب گروههای سه نفره به صورت برخط و حضوری، شرکت نموده و80طرح به این رویدادراه یافت.

درمراسم امروزسردارنوروزی رییس اداه اماکن فراجا،معاون محترم فرماندهی کل سپاه،معاونین سازمان بسیج، دکترامامی رییس کارگروه مدولباس وزارت ارشاد،دکترگرجی ازوزارت صمت،مهندس مهدوی،جناب آقای شجاع دبیرکل اتاق اصناف ایران،دکترتوسطی رییس اتاق اصناف تهران،برخی روسای اتحادیه های تهران،نمایندگان وزارت کشور،ستادامربه معروف ونهی ازمنکروبرخی ازمدیران مجتمع های تجاری وکسبه محترم حضور داشتند.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار