شهدای ایران shohadayeiran.com

شهدای ایران: شرایط واجب شدن روزه عبارت است از:

1. بلوغ؛
۲. عقل؛
۳. قدرت؛
۴. بی هوش نبودن؛
۵. مسافر نبودن؛
۶. حایض و نفساء نبودن؛
۷. ضرر نداشتن روزه؛
۸. حرجی نبودن روزه.


شرایط واجب شدن روزه
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار