شهدای ایران shohadayeiran.com

برادران دالتون همیشه با لوک خوش شانس مشکل دارند؛ ما اهل این لفافه ها و بچه بازی ها و کارتون بازی ها نیستیم. رک بگویم فتنه گران حزب کارگزاران و مشارکت و... هنوز حساب خود را در قضیه شکست از احمدی نژاد با نظام تصفیه نکرده اند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از 598، به نظر برخی آقایان مدعی بصیرت و حکمت باید این "صدا" را دیگر شنیده باشند که هدف از تخریب دولت نهم و دهم و دکتر محمود احمدی نژاد تا حد زیادی از سوی اصلاح طلبان و فتنه گران بهانه ای است برای تخریب مقامات بالاتر...  خلق عباراتی مانند دولت نزدیک النظر و برخی کنایه های سرشناسان این جریان به عیان از این امر حکایت داشت.. اما برخی با کینه شخصی و برخی با تحلیل غلط در تخریب دولت قبل همنوا شدند... دولتی که به گفته منتقد سرسختش حاج حسین شریعتمداری همه اصلاح طلبان و دولتمردان فعلی انگشت کوچک آن هم نمی شوند.

حالا اصلاح طلبان و فتنه گران با "صدا"ی صریح تر آن عمل خود را فریاد زدند.

برادران دالتون همیشه با  لوک خوش شانس مشکل دارند؛ ما اهل این لفافه ها و بچه بازی ها و کارتون بازی ها نیستیم. رک بگویم فتنه گران حزب کارگزاران و مشارکت و...  هنوز حساب خود را در قضیه شکست از احمدی نژاد با نظام تصفیه نکرده اند.

یک برنامه مهمشان با کنار کشیدن اختیاری احمدی نژاد از انتخابات به هم ریخت... حق دارند دلخور باشند چون حالا باید بنشینند و باز سناریو تعریف کنند.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار