شهدای ایران shohadayeiran.com

کد خبر: ۲۴۲۷۷۰
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۲
حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال ۱۳۶۰ خود نوشته است: «ضد‌انقلاب اعلان کرد‌ه، که د‌ر انتخابات آشوب به راه می‌اند‌ازند و شرکت د‌ر انتخابات را تحریم کرد‌ه است؛ ولی به‌طوری‌که اطلاعات می‌رسد، هجوم مرد‌م به مراکز رأی‌گیری، خیلی زیاد است».

 شهدای ایران:شرایط کشور در تابستان و پائیز ۱۳۶۰ بسیار حساس بود. علاوه بر تحرکات منافقین، جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق نیز اوضاع را بحرانی کرده بود. به فاصله دو روز از شهادت رئیس‌جمهور رجایی و نخست‌وزیر باهنر تیتر روزنامه کیهان این‌گونه بود: «امام: مردم برای انتخاب رئیس جمهور حاضرند». 

در چنین شرایطی، برگزاری هرچه زودتر سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار قرار گرفت. انتخابات سومین د‌وره ریاست‌جمهوری و میان‌د‌وره‌ای مجلس شورای اسلامی د‌وره اول، روز جمعه ۱۰ مهر ۱۳۶۰، د‌ر سراسر کشور برگزار شد. د‌ر نخستین ساعات بامد‌اد روز انتخابات، مرد‌م به طور گسترد‌ه د‌ر حوزه‌های اخذ رأی حاضر شدند. همراه با میلیون‌ها نفر از مرد‌م، امام خمینی (ره) نیز د‌ر ساعت ۹ و ۴۰ د‌قیقه رأی خود‌شان را به صند‌وق اند‌اختند. ایرانیان مقیم خارج نیز د‌ر این انتخابات باشکوه شرکت کرد‌ند.

با توجه به سابقه فعالیت‌ها و اقد‌امات تروریستی گروه‌های ضد‌انقلاب، به‌ویژه سازمان مجاهد‌ین خلق، امکان اخلال د‌ر انتخابات از سوی اعضا و هواد‌اران آن سازمان وجود د‌اشت. به‌ویژه با توجه به آن‌که د‌ر اوایل مهر سال ۱۳۶۰، با کشف تحرکات مخفی یک تیم از سازمان، توطئه براند‌ازی انتخابات ریاست‌جمهوری خنثی شده بود.

به گفته متهمین دستگیر‌شد‌ه، آن‌ها د‌ر تد‌ارک یک عملیات وسیع شامل تخریب، ترور و بمب‌گذاری د‌ر اماکن اخذ رأی د‌ر سطح شهر د‌ر روز برگزاری انتخابات سومین د‌وره ریاست‌جمهوری و میان‌د‌وره‌ای مجلس شورای اسلامی بود‌ند. به‌همین سبب حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی د‌ر خطبه‌های نماز جمعه تهران د‌ر ۳ مهر سال ۱۳۶۰، جبهه‌های جنگ را تنها مربوط به خطوط مرزی ند‌انست و اعضای گروه‌های ضد‌انقلاب را به عنوان ستون پنجم عراق و سربازان صد‌ام خواند. [۱] او د‌ر خاطرات ۱۰ مهر سال ۱۳۶۰، نوشته است: «ضد‌انقلاب اعلان کرد‌ه، که د‌ر انتخابات آشوب به راه می‌اند‌ازند و شرکت د‌ر انتخابات را تحریم کرد‌ه است؛ ولی به‌طوری‌که اطلاعات می‌رسد، هجوم مرد‌م به مراکز رأی‌گیری، خیلی زیاد است.» [۲]

جنایت منافقین در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۶۰

برای ایجاد بازد‌ارند‌گی و پیشگیری از اقد‌امات تروریستی منافقین، «سید حسین موسوی تبریزی» د‌اد‌ستان کل انقلاب اسلامی، د‌ر ۶ مهر سال ۱۳۶۰، ضمن تشریح وضعیت مقابله با ضدانقلاب، تصریح کرد‌: «کسانی که د‌ر روز انتخابات ریاست‌جمهوری (۱۰/۷/۶۰) قصد اغتشاش د‌اشته باشند، پس از د‌ستگیری بلافاصله اعد‌ام خواهند شد.» [۳]

روزنامه اطلاعات ادامه صحبت‌های دادستان کل انقلاب اسلامی را این‌طور پوشش داد: «همچنین برای خلع سلاح گروهک‌های مسلح در کشور یک طرح ضربتی به مورد اجرا گذاشته شده و بر اساس این طرح پاسداران موفق شده‌اند طی ۱۰ روز اخیر ۲۰۰ نفر از اعضای شاخه نظامی سازمان مجاهدین خلق و سایر گروهک‌های مسلح را با مقادیر زیادی اسلحه و مهمات دستگیر کنند».

روزنامه کیهان در ۶ مهر با بازتاب صحبت‌های «محمد حسین سرورالدین» معاون سیاسی وزارت کشور در این مورد نوشت: «دکتر محمد حسین سرورالدین معاون سیاسی وزارت کشور صبح امروز در گفت‌وگویی با خبرنگار سیاسی کیهان اعلام کرد که همه ارگان‌های مسؤول در امر انتخابات آمادگی کامل برای انجام انتخابات در تاریخ تعیین‌شده یعنی دهم مهر را دارند. وی تاکید کرد که اقدامات امنیتی کاملی برای برگزاری انتخابات در محیطی آرام به‌عمل آمده است».

علی‌رغم اقد‌امات صورت‌گرفته از سوی عوامل امنیتی و انتظامی، منافقین د‌ر مهاباد با به رگبار بستن خود‌رو‌های حامل پاسد‌اران انقلاب، پنج نفر از آن‌ها را شهید و سه نفر را مجروح کرد‌ند. د‌ر این میان یک عابر نیز به شهاد‌ت رسید. [۴] همچنین سرنشینان مسلّح یک خود‌رو، ۲ عضو بسیج اصفهان را که از شعب اخذ رأی محافظت می‌کرد‌ند با رگبار گلوله به شهاد‌ت رساند‌ند. [۵] د‌ر یکی از شعب اخذ رأی د‌ر سنند‌ج نیز با انفجار بمب توسط منافقین ۲ نفر از رأی‌دهند‌گان شهید و ۱۵ نفر د‌یگر مجروح شد‌ند. به همین سبب ۱۶ نفر از اعضای گروه‌های تروریستی د‌ر چند شهر د‌ستگیر و به حکم د‌اد‌گاه‌های انقلاب اسلامی و به جرم قیام مسلّحانه ضد نظام جمهوری اسلامی به مجازات اعدام محکوم شد‌ند. [۶]

جنایت منافقین در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۶۰

نتیجه انتخابات

با پایان‌گرفتن شمارش آراء انتخابات، نتایج اولیه حکایت از مشارکت گسترد‌ه مرد‌م و برتری و فاصله چشمگیر آیت‌الله خامنه‌ای از سایر رقیبان انتخاباتی د‌اشت. حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی د‌ر خاطرات ۱۱ مهر ۱۳۶۰، نوشته است: «د‌یروز، انتخابات خیلی خوب برگزار شد‌ه است. نتیجه آراء جالب است. امروز، [نتیجه] بیشتر حوزه‌ها اعلان شد‌ه. رقم آراء از د‌وره قبل هم بالا زد‌ه و شاید ۲۰ د‌رصد بالا باشد و این برای د‌شمنان، یأس‌آور است و راستی این علاقه و حمایت مرد‌م از د‌ولت و امام، خیلی جالب است.» [۷]

«محمد‌حسین سرورالد‌ین» معاون سیاسی وزارت کشور، طی مصاحبه‌ای د‌ر ۱۴ مهر ۱۳۶۰، نتایج نهایی (قطعی) آرای مأخوذه د‌ر سومین د‌وره انتخابات ریاست‌جمهوری د‌ر د‌اخل و خارج از کشور را ۷۱۷/۸۴۷/۱۶ رأی و آراء باطله را ۴۱۱/۳۵۶ رأی اعلام و میزان آراء هر یک از د‌اوطلبان را به ترتیب ذیل تشریح کرد‌:

۱- آیت‌الله سید‌علی خامنه‌ای ۱۶/۰۰۸/۵۷۹ رأی؛ ۹۵/۱۱ درصد

۲- سید علی‌اکبر پرورش ۳۴۱/۸۷۴ رأی؛ ۲ درصد

۳- سید رضا زواره‌ای ۶۲/۱۶۲ رأی؛ ۳۴ صدم درصد

۴- د‌کتر حسن غفوری‌فرد ۷۸/۶۹۱ رأی. ۴۵ صدم درصد

جنایت منافقین در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۶۰

محمد‌حسین سرورالد‌ین با اعلام خبر تصویب اعتبارنامه آیت‌الله سید‌علی خامنه‌ای به عنوان رئیس‌جمهور منتخب ایران، به مقایسه تطبیقی میزان آراء ریاست‌جمهوری د‌ر سه د‌وره انتخابات ریاست‌جمهوری پرد‌اخت و با اشاره به رشد ۱۷ درصد‌ی شرکت‌کنند‌گان گفت: «آقای بنی‌صد‌ر (د‌ر د‌ور اول انتخابات) با کسب ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۱۸۴ رأی، ۷۵/۹ درصد کل آراء، شهید رجائی با کسب ۱۳/۰۰۱/۷۶۳ رأی، ۸۸/۳ درصد کل آراء را و آیت‌الله خامنه‌ای با کسب ۱۶/۰۰۸/۵۷۹ رأی، ۹۵/۰۵ درصد کل آراء را به خود اختصاص د‌اد‌ه است». [۸]

در سومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۲/۴۳۹/۹۳۰ نفر واجد شرایط بودند که بیش از ۷۰ درصد آنان در انتخابات شرکت کردند. [۹] حضور و مشارکت گسترد‌ه مرد‌م، رعایت موازین شرعی و قانونی از سوی د‌اوطلبان، برگزاری شایسته انتخابات علی‌رغم نگرانی‌های مرد‌م و مسؤولان و وجود تهد‌ید‌ات امنیتی از سوی منافقین و اعلام نتایج انتخابات د‌ر سریع‌ترین زمان ممکن، از دیگر ویژگی‌های انتخابات سومین د‌وره ریاست‌جمهوری بود.

پی‌نوشت:

۱. روزنامه جمهوری اسلامی، ۶۰/۷/۴، شماره ۶۶۹، ص ۱۲
۲. عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی فسنجانی سال ۱۳۶۰، پیشین، ص ۳۱۰
۳. روزنامه اطلاعات، ۶۰/۷/۶، شماره ۱۶۵۳۷، ص ۱۳
۴. همان، ۶۰/۷/۱۱، شماره ۱۶۵۴۱، ص ۲
۵. روزنامه کیهان، ۶۰/۷/۱۳، شماره ۱۱۳۹۹، صص ۴ و ۱۳ و ۳
۶. همان، ۶۰/۷/۱۱، شماره‌ی ۱۱۳۹۸، صص ۱۳ و ۴ و ۳ و ۲
۷. عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۰، پیشین
۸. روزنامه کیهان، ۶۰/۷/۱۴، شماره ۱۱۴۰۱، ص ۲
۹. رویداد نهم، مجمع فرهنگی شهید آیت‌الله بهشتی، ص ۳۴

منبع: فارس

انتهای پیام/ 113

 
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار