شهدای ایران shohadayeiran.com

 به گزارش   شهدای ایران، درچهارمین سالگردشاهکاریحیی جبهه مقاومت هستیم سپهبدشهیدحاج قاسم سلیمانی هرچه غیرازرضای خدابودکنارگذاشت ودرآخرین منزل هم ازخودگذشت.حاج قاسم به مقتل نرفت[بلکه]خودرابه مقتل رساند.عملیات طوفان الاقصی که یک نبرداطلاعاتی وضداطلاعاتی باتوجه به کیفیت نفوذنیروهای مقاومت فلسطینی به عمق زیرساخت مرزها،شبکه اطلاعاتی، امنیتی وگرفتن اسیران ازاین رژیم اشغالگرغاصب صهیونیستی است حاصل یکی از تفکرات راهبردی شهیدحاج قاسم سلیمانی ازسالهای گذشته جهت آزادسازی قدس شریف بود......

 *سعید شهرابی فراهانی/تحلیل گرسیاسی، امنیتی و بین‌الملل

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار