شهدای ایران shohadayeiran.com

امروز کسانی که دریکسال گذشته برای مقابله با بی حجابی هیچ کاری نکرده اند و مزورانه بدون اینکه خودکاری بکنند همه را به کار فرهنگی وسکوت توصیه می کنند، اما به یکباره درمقابل دردمندان و متدینینی که با احساس مسئولیت وارداین عرصه شده اند قدعلم می کنند و فریاد «وا اسلاما» و «وا نظاما» سرمی دهند.

 شهدای ایران:محسن ناصری - نویسنده و تحلیلگر مسائل فرهنگی/مهمترین غنائم جریان سلطه واذنابش ازآوردگاه فتنه بسیارپیچیده وخطرناک پائیز ۱۴۰۱عبارت است از:

۱)تثبیت موقعیت خود درادراک سازی وتصمیم سازی برای برخی ازمسئولین جمهوری اسلامی وبه دست گرفتن مدیریت راهبردی آنها ازطریق اقتداررسانه ای وجنگ شناختی و نفوذیهای خود درمناصب تصمیم ساز.

۲)شکستن سد عفاف و حجاب با ایجاد سونامی بی حیائی وعفت زدائی از جامعه وهرروز بیش ازروزپیش دراین دومحور به پیشروی خود ادامه میدهند، اگربخواهیم این موضوع را مشابه سازی کنیم با حملات وحشیانه رژیم غاصب وجعلی صهیو نیستی به غزه، می توانیم اینگونه تحلیل کنیم، درجریان فتنه پیچیده پائیزسال ۱۴۰۱ دشمن طی۴ماه جنگ ترکیبی افکارعمومی وافکار مسوولین راتحت شدیدترین بمباران‌های رسانه‌ای وشناختی خودقراردادند تامردم ومسوولین زمینگیرشوند وتوان دفاعی خودراازدست بدهند وچنین شد.سپس به ارتش ترویج بی حیایی خود،بانمادکشف حجاب، دستورپیشروی دادند .یکسال گذشت، ارتش بی حیائی دشمن باسرعت فوق تصور به پیشروی خودادامه داده وهمچنان درحال پیشروی است  وامادرجبهه انقلاب،دراین یکسال گذشته چه خبربوده و چه خبراست ؟!دریک کلام سردرگمی، استیصال،اختلاف،تردید،بی عملی !

برخی تحت تاثیرجنگ شناختی دشمن در تله مارپیچ سکوت گرفتارآمده وبراین باورند که اکثریت جامعه با ارتش بی حیائی همراه یاموافقند ، لذا درسکوتی مرگبار وترس آلود به مرگ تدریجی وفروپاشی فرهنگی واجتماعی رضایت داده اند، افراد وابسته به این طیف عمدتا ،یا درمناصب قدرت جاخوش کرده اند ویا ازاین مناصب ارتزاق می کنند و یا شبکه ای از رسانه ای زرد را مدیریت می کنند، مانندصاحبان رسانه واحزاب قدرت طلب که برای آنهاهیچ چیزمهمترازبه دست آوردن قدرت وبقاء درآن نیست، اینهامعمولا منافع فردی وگروهی خودراپشت شعار «حفظ نظام» و «افزایش مشارکت» مخفی می سازند، اما دُمشان آنجائی می زند بیرون که دردعوای سهم‌خواهی انتخاباتي حاضرندآبروی کل نظام رابه باددهند. 

نشانه دیگراین جماعت «روشنفکرنمائی» و تقلید تهوع آور ازغرب پرستان درادبیات واطوار های سیاسی وژورنالیستی وژست نواندیشی است تا به آنها انگ بی سوادی وعقب ماندگی نخورد، همانهائی که «تارگت» را به هدف، «کتگوری» را به  مجموعه و «مرسی» را به  ممنون ترجیح میدهند، گویااین جماعت دین جدیدوخدای جدیدی برگزیده اند ! جریانی که عملا از جریان انقلاب خارج شده اند وبه اردوگاه دشمن پیوسته اند و در جریان دشمن نیز جایی ندارند و تا عرض و آبرویشان را نبرند به آنها بهایی نمی دهند ، اینها آدمی رابه یادتقی زاده ها،آخوندفها، میرزاآقاخان کرمانی ومیرزاملکم خان ها می اندازند. 

واگربخواهیم مثال‌های نزدیکتربه دوره خود بزنیم،جریان به اصطلاح چپ خط امام پراست ازاین آدمهاکه روزگاری درانقلابیگری چنان گوی سبقت راازدیگران ربوده بودند که امثال شهید بهشتی را نماداسلام آمریکائی معرفی می کردند، اما روزی دیگر برای خوش رقصی درپیش اربابان غربی خود ازیکدیگرسبقت می گرفتندوبرای پروژه  «سکولاریزاسیون» جمهوری اسلامی شبانه روز، مجاهدانه! تلاش می کردند وبرخی ازایشان کارشان به ارتدادکشید واین سنت الهی است «ثم کان عاقبه الذین اساوالسوای ان کذبوا بایات الله وکانوابهایستهزئون»

این جماعت برای توجیه انفعال بزدلانه خوددرمقابل پیشروی ارتش بی حیائی دشمن استدلال‌هایی را دست وپاکرده اند تاضمن سرکوب وجدانهای خمارشان ،بازیرکی، به زعم باطلشان، ازاتهام استحاله فرارکنند، یکی ازتوجیهات ایشان برای فرارازمسئولیت شرعی وقانونی درمقابل حرام شرعی وحرام سیاسی "کشف حجاب" این است که ،تذکرلسانی جواب نمی دهد باید کارفرهنگی کرد، باید ازمدارس شروع کرد و...

سوال، آیا شما خود دراین رابطه کاری موثرکرده اید؟اصلا این مساله جزو اولویت‌های شما هست؟

آیا شما،نعوذبالله، ازخدابهتروبیشترمی فهمید، که امربه معروف راواجب گردانید وبسنده به کارفرهنگی نکرد؟!

و چرا دشمن، که درکارفرهنگی ورسانه ای به مراتب ازماقویتراست، بسنده به کارفرهنگی ورسانه ای نمی کند و «فتح نرم خیابان» را توسط ارتش بی حجابها باجدیت تمام و در اولویت پیگیری می کند؟!

بهانه دیگراین جریان سکولارانقلابی نما برای فرارازمسئولیت های شان درقبال سونامی بی حیائی و کشف حجاب مساله انتخابات وخطرکاهش مشارکت ،درصورت مقابله باکشف حجاب است،این جماعت به علت تغییرذائقه ،طرزتفکرو سبک زندگی ودریک کلام ،جهان بینی گمان می کنند با کوتاه آمدن درمقابل منکرها می توانند جامعه راباخودهمراه کنند، زهی خیال باطل،ایشان به دلیل فاصله گرفتن ازارزشهای اسلامی وانقلابی دیگرنه جامعه رامی شناسند ونه سنتهای الهی را وفراموش کرده اند که ائمه علیهم السلام فرموده اند «در حرام شفا نیست» و فراموش کرده‌اند که جریان اصلاحات همین مسیررادرپیش گرفتند وازناکجاآبادسردرآوردند . ایشان دانسته یاندانسته، بااین منطق به ترویج حرام شرعی وحرام سیاسی کمک می کنند.

امروز کسانی که دریکسال گذشته برای مقابله با بی حجابی هیچ کاری نکرده اند و مزورانه بدون اینکه خودکاری بکنند همه را به کار فرهنگی وسکوت توصیه می کنند، اما به یکباره درمقابل دردمندان و متدینینی که با احساس مسئولیت وارداین عرصه شده اند قدعلم می کنند وفریاد «وا اسلاما» و «وا نظاما» سرمی دهند و چنان ازچپ و راست شمشیر می زنند که گوئی به جنگ ارتش بی حیائی آمده اند، با این بهانه ها وبهانه هایی ازاین دست «بزدلها» سعی می کنند برروی ترس و دنیا طلبی خود سرپوش بگذارند و با هیاهو و شارلاتانیسم رسانه ای و تخطئه دغدغه مندان کوتاهی های خود دراین عرصه را به فراموشی بسپارند و از پاسخگوئی درپیشگاه مردم متدین جاخالی کنند.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار