شهدای ایران shohadayeiran.com

-طلحه و زبیر که از بزرگان اسلام و جزو بقایای اصحاب پیغمبر بودند خدمت امیرالمومنین آمدند و حرف های گله آمیزی زدند. از جمله گفتند: تو ما را با دیگران در تقسیم بیت المال یکسان کردی؛ ما را با کسانی که شبیه ما نیستند، در دادن اموال بیت المال یکی قرار دادی. این چه وضعی است؟ چرا امتیاز قائل نیستی؟ با شمشیر ما این فتوحات به دست آمد؛ ما بودیم که اسلام را پیش بردیم.

*کتاب انسان 250 ساله

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار