شهدای ایران shohadayeiran.com

از بیداد برهنگی تا برهوت امنیت اخلاقی:
در چنین شرایطی وقتی ارزش های یک جامعه در وسط میدان توسط عده ای مورد استهزاء قرار می گیرد و از نیروی قاهره ی نظام هم خبری نیست قطعا نه تنها در حرکت روبه جلوی آن جامعه اخلال ایجاد می شود بلکه اساس و بنیه آن به مخاطره می افتد.
سرویس فرهنگیشهدای ایران : فلسفه ی حجاب را به زبان ساده می توان در همین جمله ی کوتاه رهبر معظم انقلاب جستجو کرد: آن جایی که حجاب را از زنان دور می‏ کنند، آن جایی که زن را به عریانی و برهنگی نزدیک می‏ کنند، در درجه‏ی اوّل، امنیت از خود زن و در درجه‏ی بعد، از مردان و جوانان گرفته خواهد شد.


نباید در برخورد با

بر این اساس با بی حجابی زنان در جامعه ی اسلامی، امنیت از جامعه رخت بر می بندد «اسلام برای زن حجاب را معیّن کرده است. خودِ این حجاب، یکی از وسایل امنیت است. با حجاب زنِ مسلمان، هم خود زنِ مسلمان امنیت پیدا می کند و هم مردان مسلمان امنیت پیدا می کنند.»

همین اهمیت حجاب در جامعه است که رهبر معظم انقلاب خطاب به نیروی انتظامی می فرماید: نیروی انتظامی در مسئولیّت خود که ایجاد امنیت است، مظهر حاکمیّت جمهوری اسلامی است. یعنی جزو وظایف جمهوری اسلامی این است که در جامعه امنیت ایجاد کند. امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی، جزو وظایف ما است؛ جزو وظایف جمهوری اسلامی است؛ نمی توانیم اینها را رها کنیم. مظهر این امنیت و عامل وسطِ میدانِ این امنیت عبارت است از نیروی انتظامی؛ بنابراین بایستی اقتدار داشته باشید؛ باید بتوانید مقتدرانه عمل کنید؛ باید بتوانید با قاطعیّت عمل کنید.

با نیم نگاهی به وضعیت این روزهای کوی و برزن جامعه اسلامی ایران؛ نبود امنیت اخلاقی را می توان باتمام وجود حس کرد. جایی که زنان از پوشیدن لباس های بدن نما به برهنگی و از روسری های کوچک به کشف حجاب رسیده اند و در این میان از نیروی مقتدر انتظامی هم خبری نیست که نیست. روندی که در صورت عدم توقف آن؛ دیر یازود به آوردگاهی برای منادیان اسلام آمریکایی و عقاید انحرافی و در نهایت بی دینی تبدیل خواهد شد.

نباید فراموش کرد که اساس و بنیه ی جامعه انقلابی و موتور محرک آن جامعه را باورها و عقاید آن جامعه تشکیل می دهد. محور اساسی این باورها را می بایست در ارزش های منتسب به آن جامعه جستجو کرد. در چنین شرایطی وقتی ارزش های یک جامعه در وسط میدان توسط عده ای مورد استهزاء قرار می گیرد و از نیروی قاهره ی نظام هم خبری نیست قطعا نه تنها در حرکت روبه جلوی آن جامعه اخلال ایجاد می شود بلکه اساس و بنیه آن به مخاطره می افتد.

نباید در برخورد با سم مهلک بی حجابی در جامعه اسلامی درنگ کرد. نباید اسیر کارچاق کن های سیاسی و غرب پرستان ذلیل شد. باید عزم ها را جزم کرد تا از برهوت امنیت اخلاقی، اقتداری مثال زدنی در ساحت احکام الهی و ارزش های اسلامی ساخت. باید فضا را برای رشد و بالندگی معنوی آماده ساخت و این شدنی است با ورود مسئولانه و مقتدرانه ی متولیان امر در مسئله ی حجاب....

نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار