شهدای ایران shohadayeiran.com

رضا رسولی، نویسنده و مدرس دانشگاه گفت: نویسندگی به ویژه در عرصه ادبیات ایران هنوز به عنوان حرفه و شغل درآمدزا محسوب نمی شود.
شهدای ایران: رضا رسولی نویسنده و مدرس دانشگاه به مناسبت روز قلم در رابطه با معیشت و تناسب آن با منزلت نویسندگان در عرصه نوشتن حرفه ای گفت: نویسندگی به ویژه در عرصه ادبیات ایران هنوز به عنوان حرفه و شغل درآمدزا محسوب نمی شود.

وی افزود: گرچه تشکل های صنفی نقش بسیار کلیدی در زمینه سازی برای حرفه ای شدن نوشتن دارند اما حرفه ای شدن در این زمینه نیازمند عوامل متعددی از جمله حمایت های دولتی و حاکمیتی و تقویت رسانه ای آثار منتشر شده مانند کتاب است.

این مدرس دانشگاه و عضو انجمن قلم ایران با اشاره به اقدامات انجمن قلم ایران تصریح کرد : یک نویسنده، فراتر از اینکه بخواهد توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی و تشکلهای صنفی به مرحله ی حرفه ای شدن برسد، خودش باید حرفه ای بنویسدتا مخاطب را جذب کند.

با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از آثار ادبی ما غیر ایرانی هستند لذا نویسنده ایرانی در خلق اثر، باید علاوه بر در نظر گرفتن ویژگی ها و کیفیت محتوایی و ساختار ادبی، برای مخاطب هم جذابیت هایی را ایجاد کند.

وی از بی تفاوتی نویسندگان به موضوعات روز اجتماعی انتقاد کرد و گفت: ادبیات می تواند پرچم دار فرهنگ سازی در حوزه فسادستیزی و عدالت طلبی باشد اما در حال حاضر چند نفر از نویسندگان امروز به ادبیات فساد ستیز و ادبیات عدالت محور توجه دارند و در این حوزه قلم می زنند؟
مطالب مرتبط