شهدای ایران shohadayeiran.com

کد خبر: ۱۴۸۷۷۲
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲

شهدای ایران: در این مقاله به تعریف فروش و مفهوم ان جهت کمک به فروش محصولات ساختمانی خواهیم پرداخت امید است مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد

فــروش درب ضد سرقت در عملیات پیچیده فروش محصولات ساختمانی یکــی از عوامــل زیرمجموعــه ی بازاریابــی اســت، بــه عبارتــی فــروش انتهائی تریــن عملیــات بازاریابــی در یــک معاملــه ساختمانی و محصولات چوبی اســت ولــی در عیــن حــال شــروع یــک رابطــه ی بلندمــدت بــا مشــتریان اســت. در شــکل گیری ایــن رابطــه ی بلندمــدت، بــه  نحوی کــه منجــر بــه پیونــد دائمــی بــا مشــتریان بشــود مهندســی تمامــی عملیــات (اعــم از موفــق و ناموفــق) ضــروری اســت.

فروشــندگی محصولات شرکت اتاک درب ، حرفــه ای اســت پیچیــده و قابــل تامــل. موفقیــت در ایــن حرفــه در گــروی برخــورداری از مهــارت فنــی و تخصصــی و مهــارت برقــراری ارتبــاط و تعامــل بــا دیگــران می باشــد چرا که در ضد سرقت دارای جزئیات بسیار پیچیده ایی است. برخــاف تفکــرات رایــج، فروشــندگی، مجبــور ســاختن مشــتری بــه خریــد نیســت. فروشــنده حلقــه ارتباطی زنجیــره ســازمان بــا مشــتری اســت. فروشــنده کســی اســت کــه نیــاز مشــتری را درک نمــوده، بــه منظــور انتخــاب صحیــح، مشــتری را صادقانــه راهنمایــی نمایــد و ســرانجام قــادر باشــد توافــق و اعتمــاد مشــتری را بــرای خریــد، جلــب نمایــد. در ایــن جــا بــه یکــی از اصولی تریــن و موفق تریــن روش بازاریابــان بــزرگ می پردازیــم کــه میتوانــد فانــوس روشــنی بــر دســت بازاریابــان اینترنتــی باشــد و از آن بــه خوبــی بهــره ببرنــد. از اینجا شروع میکنیم(): وقتــي نتــوان بــه مــردم اعتمــاد کــرد، بازارهــا بــد کار م يکننــد. بــراي معامــات خیلــي ســاده، کــه خریــدار

تعریف فروش چیست ؟

تعریف فروش از نظر تام هاپکینز را شرح می دهیم

جنــس شــناخت پذیري را نقــدا مي خــرد، نیــازي بــه اعتمــاد نیســت؛ امــا بیشــتر معامــات بــه ایــن سرراســتي نیســتند.  اقتصــاد گســترده، مبتنــي بــر توانایــي ایجــاد تعهــدات موثــق اســت این قضیه در فروش درب ضد سرقت ترک نیز صدق می کند چرا که رساتی ازمایی در ایمنی درب بسیار مهم می باشد وقتــي در مــورد کالایــي نااطمینانــي وجــود داشــته باشــد (کــه تقریبــا در مــورد هــر چیــزي کــه مي خریــد این گونــه اســت) شــما بــه عنــوان یــک خریــدار بــه فروشــنده وابســته هســتید. وقتــي غــذا مي خریــد مطمئــن هســتید کــه شــما را مریــض نم يکنــد وقتــي دارو مي خریــد،  امیداوریــد کــه عــوارض جانبــي نداشــته باشــد.

فرضتــان ایــن اســت کــه در ضد سرقت ترک کــه مي خریــد بــه طــور قابــل اطمینــان کار مي کنــد و انتظــار داریــد کــه خدمات آن نیز در دسترس باشد شــما امیدواریــد کــه کارمندانتــان تنبــل نباشــند. در مشــاوره بــا یــک پزشــک یــا حســابدار  بــه صاحیــت آن هــا اعتمــاد مي کنیــد. هرجــا کــه خریــدار نتوانــد از پیــش کیفیــت را بررســي کنــد،  فروشــنده بایــد بــه گونــه اي قــادر باشــد تــا بــه خریــدار اطمینــان دهــد. در ســوي دیگــر، شــما بــه عنــوان یــک فروشــنده، هــرگاه بــه خریــدار نســیه مي دهیــد بــه وي اعتمــاد کرده ایــد. اگــر بــه مصرف کننــدگان اجــازه مي دهیــد کــه کالاهــاي شــما را بــدون پرداخــت بردارنــد؛ یعنــي مطمئــن هســتید کــه آنهــا صــورت حساب هاي شــان را پرداخــت خواهنــد کــرد. بــه قــول مــارك توايــن «صداقــت بهتريــن روش اســت؛ البتــه وقتــي كــه در آن پــول باشــد.» وي بــا بیــان ایــن کنایــه، یکــي از عناصــر کلیــدي بــازار خــوب طراحــي شــده را شناســایي کــرده بــود. بعضــي مــردم  صــادق و درســتکار هســتند و برخــي این گونــه نیســتند. بــازار خــوب طراحــي شــده طیفــي از ســاز ذاتــا

سوالات متداول خود را با ما در میان بگذارید

 

نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار