شهدای ایران shohadayeiran.com

انتشار یافته: ۴
غیر قابل انتشار: ۰
حرف دل همه مردم ایران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
0
0
برخی مسئولان در دولت یازدهم سیاستی را در پیش گرفتهاند که دشمن را نسبت به خود امیدوار ساختهاند. در حالی که باید جلوی طمع دشمن به خود را گرفت.


شرکتهای ایرانی که در صنعت نفت سرمایهگذاری کرده بودند در قراردادهای نفتی دولت با خارجیها کنار گذاشته شدهاند چرا این دولت بیگانگان را به متخصصین هم وطن خود ترجیح داده و میدهد.تمام دلسوزان کشور از رهبرمعظم انقلاب گرفته تا دیگران تأکید دارند در پروژهها از ظرفیت و استعدادهای داخل کشور استفاده شود ولی دولت پروژههای نفتی را بدون مناقصه به شرکت خارجی توتال واگذار میکند. کار این دولت از کجسلیقگی گذشته است. خطا پشت خطا دلیل بر وجود یک خط انحراف میباشد.اگر دولت کیهان را به خاطر نقد قرارداد خسارت بار با توتال بیسواد میداند چرا عوامل آنان صبح زود این روزنامه را از سطح شهر جمع میکنند.


چطور مسئولین شرکت گاز و غیره از مردم درخواست صرفهجویی در مصرف دارند و در همین حال، گاز مجانی به ترکیه صادر میشود، و با شرکت فرانسوی بدعهد قرارداد 25 ساله محرمانه به یغما بردن نفت کشورمان امضاء میشود؟!

اگر اطلاعرسانیهای کیهان که صدای ملت و حزبا... و انقلابیون و دلسوزان نظام است نبود، مردم از چه طریقی میبایست از ماجراهای قراردادهای محرمانه مطلع شوند؟!

در مورد لغو سند 2030 و قرارداد کرسنت و توتال و امثالهم از دولت و ریاستجمهوری که رأی ما را گرفت و ما دوباره نامحرم شدیم انتظاری نیست من نمیدانم چرا رئیس مجلس و نمایندگان مردم سکوت کردهاند؟! چه کسی باید جلوی این اجحافها و ظلمها را به ملت و جوانان بگیرد؟!

ما مردم از میوه برجام جز دروغ، گرانی، بیکاری، تعطیلی هر روزه کارخانهها، آمارهای ساختگی اشتغال و... چیزی ندیدیم. و حالا هم قرارداد توتال را علم کردهاند! چرا محرمانه؟! کدخدا به خودش هم وفا نکرد، ازفرانسه که نوکرش استچه انتظاری است؟!

آقای رئیسجمهور مدعی است که نباید گذاشت دشمن در منطقه ایران هراسی راه بیندازد. پس چرا خود ایشان برای باقی ماندن در کرسی ریاستجمهوری تا توانست هراس راه انداخت.

وعدههای دولت در انتخابات مانند افزایش سه برابری یارانه، کاهش قیمت اجناس و اشتغال جوانان همه حکم سراب برای انسانهای تشنه را داشت.

از رسانه ملی درخواست میشود به فرهنگ صرفهجویی و دوری از اسراف و تبذیر در زندگی اسلامی و وظیفه مردم در استفاده درست از ابزار و وسایل زندگی به ویژه آب، برق، گاز، پوشاک، خوراک و... توجه ویژهای نماید و جامعه را به این سمت سوق دهد.

چه مرجعی در نظام اسلامی پیگیر وعدههای داده شده کاندیداهای ریاست جمهوری پس از کسب رأی هست؟! سه برابری یارانه برخی اقشار، وصل شدن یارانه کسانی که غیرقانونی قطع شده، افتتاح طرحهای نیمهتمام، راهاندازی سامانه برای بیکاران و غیره! مگر مجلس در رأس امور نیست؟ تعطیلات تابستانی حضرات تمام نشده؟

باید قبول کرد که سازمان تعزیرات حکومتی امروز کارآمدی لازم را ندارد. این سازمان در شرایط خاص با حکم حضرت امام خمینی(ره) تأسیس گردید و اکنون با از بین رفتن شرایط زمان تأسیس، فلسفه وجودی خود را از دست داده است. پیشنهاد میشود با تصویب مجلس یا حکم حکومتی از سوی رهبری به قوه قضائیه ملحق بشود.

رشتههای دبیر معارف و علوم قرآنی از آزمون استخدام دستگاههای دولتی حذف شده است. سؤال این است که این کار با هدف خاص و سازماندهی شده انجام میگیرد یا خیر؟


اگرچنانچه تصاویری از ناهنجاریهای هرروزه خیابانها و کوچههای اطراف دانشگاههای لندن برای مردم پخش شود، برای خیلیها معلوم خواهد شد که غرب مدینه فاضله نیست. متأسفانه رسانههای ما در این مورد ضعیف عمل میکنند.
حرف دل همه مردم ایران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
0
0
برخی مسئولان در دولت یازدهم سیاستی را در پیش گرفتهاند که دشمن را نسبت به خود امیدوار ساختهاند. در حالی که باید جلوی طمع دشمن به خود را گرفت.


شرکتهای ایرانی که در صنعت نفت سرمایهگذاری کرده بودند در قراردادهای نفتی دولت با خارجیها کنار گذاشته شدهاند چرا این دولت بیگانگان را به متخصصین هم وطن خود ترجیح داده و میدهد.تمام دلسوزان کشور از رهبرمعظم انقلاب گرفته تا دیگران تأکید دارند در پروژهها از ظرفیت و استعدادهای داخل کشور استفاده شود ولی دولت پروژههای نفتی را بدون مناقصه به شرکت خارجی توتال واگذار میکند. کار این دولت از کجسلیقگی گذشته است. خطا پشت خطا دلیل بر وجود یک خط انحراف میباشد.اگر دولت کیهان را به خاطر نقد قرارداد خسارت بار با توتال بیسواد میداند چرا عوامل آنان صبح زود این روزنامه را از سطح شهر جمع میکنند.


چطور مسئولین شرکت گاز و غیره از مردم درخواست صرفهجویی در مصرف دارند و در همین حال، گاز مجانی به ترکیه صادر میشود، و با شرکت فرانسوی بدعهد قرارداد 25 ساله محرمانه به یغما بردن نفت کشورمان امضاء میشود؟!

اگر اطلاعرسانیهای کیهان که صدای ملت و حزبا... و انقلابیون و دلسوزان نظام است نبود، مردم از چه طریقی میبایست از ماجراهای قراردادهای محرمانه مطلع شوند؟!

در مورد لغو سند 2030 و قرارداد کرسنت و توتال و امثالهم از دولت و ریاستجمهوری که رأی ما را گرفت و ما دوباره نامحرم شدیم انتظاری نیست من نمیدانم چرا رئیس مجلس و نمایندگان مردم سکوت کردهاند؟! چه کسی باید جلوی این اجحافها و ظلمها را به ملت و جوانان بگیرد؟!

ما مردم از میوه برجام جز دروغ، گرانی، بیکاری، تعطیلی هر روزه کارخانهها، آمارهای ساختگی اشتغال و... چیزی ندیدیم. و حالا هم قرارداد توتال را علم کردهاند! چرا محرمانه؟! کدخدا به خودش هم وفا نکرد، ازفرانسه که نوکرش استچه انتظاری است؟!

آقای رئیسجمهور مدعی است که نباید گذاشت دشمن در منطقه ایران هراسی راه بیندازد. پس چرا خود ایشان برای باقی ماندن در کرسی ریاستجمهوری تا توانست هراس راه انداخت.

وعدههای دولت در انتخابات مانند افزایش سه برابری یارانه، کاهش قیمت اجناس و اشتغال جوانان همه حکم سراب برای انسانهای تشنه را داشت.

از رسانه ملی درخواست میشود به فرهنگ صرفهجویی و دوری از اسراف و تبذیر در زندگی اسلامی و وظیفه مردم در استفاده درست از ابزار و وسایل زندگی به ویژه آب، برق، گاز، پوشاک، خوراک و... توجه ویژهای نماید و جامعه را به این سمت سوق دهد.

چه مرجعی در نظام اسلامی پیگیر وعدههای داده شده کاندیداهای ریاست جمهوری پس از کسب رأی هست؟! سه برابری یارانه برخی اقشار، وصل شدن یارانه کسانی که غیرقانونی قطع شده، افتتاح طرحهای نیمهتمام، راهاندازی سامانه برای بیکاران و غیره! مگر مجلس در رأس امور نیست؟ تعطیلات تابستانی حضرات تمام نشده؟

باید قبول کرد که سازمان تعزیرات حکومتی امروز کارآمدی لازم را ندارد. این سازمان در شرایط خاص با حکم حضرت امام خمینی(ره) تأسیس گردید و اکنون با از بین رفتن شرایط زمان تأسیس، فلسفه وجودی خود را از دست داده است. پیشنهاد میشود با تصویب مجلس یا حکم حکومتی از سوی رهبری به قوه قضائیه ملحق بشود.

رشتههای دبیر معارف و علوم قرآنی از آزمون استخدام دستگاههای دولتی حذف شده است. سؤال این است که این کار با هدف خاص و سازماندهی شده انجام میگیرد یا خیر؟


اگرچنانچه تصاویری از ناهنجاریهای هرروزه خیابانها و کوچههای اطراف دانشگاههای لندن برای مردم پخش شود، برای خیلیها معلوم خواهد شد که غرب مدینه فاضله نیست. متأسفانه رسانههای ما در این مورد ضعیف عمل میکنند.روحانی درمدت 4 سال است تاکنون نتوانسته مشکلات مردم، مشکلات بیکاری جوانان ، مشکلات کشور و مشکلات خارجی را حل کند.

مشکل جوانان بیکاری است.
روحانی با توافق هسته ای نتوانست مشکلات اقتصادی مردم را حل کند.
برجام برای ملت ایران هیچگونه ارزشی ندارد.ما مردم ایران از رئیس جمهور و کابینهایشان درخواست میکنیم که به حاشیهسازیهای کاذب سیاسی پایان داده و به کار و تولید و اشتغال و اقتصاد مقاومتی اهتمام ورزند و کشور را در مسیر خطرناک دو قطبی قرار ندهند.

امیدوارم در دولت جدید اشتغال جوانان، اولویت کار دولت باشد و حواشی روز قدس باعث نشود که دولت به جای وظیفه اصلیاش که خدمت به مردم است مشتاقانه به سوی حاشیهها برود.

شیطان بزرگ سپاه را تحریم میکند در همان حال عدهای مرعوب غرب در داخل سپاه را میکوبند! و سعی در محدود کردن آن دارند. این زبان مشترک آیا اتفاقی است؟

یک دولت اگر مدعی است که ولایتمدار است باید با مبارزه با بیکاری و ایجاد شغل به فرمان رهبری لبیک گوید، خواست مردم ولایتی ایران اسلامی این است.


چرا این روزها بلافاصله پس از انتخابات، ناگهان از افتتاحهای دولت خبری نیست؟ مگر فقط به خاطر انتخابات بود که دولت با سفرهای متعدد استانی به افتتاح پروژهها اقدام میکرد؟! نکند میگویید خر ما از پل گذشت و مردم بیمردم!

یاد و خاطره شهادت دکتر بهشتی مظلوم و 72 تن از یارانش را گرامی میداریم. رهروان گروهک نفاق امروز در قالب گروهک تکفیری داعش همان نقش جنایتکارانه را ایفا میکنند و روزنامهها و رسانههای مجازی زنجیرهای نیز به پیروی از شیوه تبلیغاتی مخالفان نظام در سالهای 59 و 60 نقد منصفانه و حقیقی یک استاد دانشگاه که ذاکر مناقب اهلبیت(ع) است را برنمیتابند.

آقای وزیر کشور از تشکیل کمیته حقیقتیاب توهین به رئیسجمهور خبر میدهند. بسیار خوب، تشکیل بدهند. ولی به ایشان عرض میشود بیش از 50 بار رئیسجمهور به منتقدین و ملت توهین کرد. چرا چنین کمیتهای تشکیل نشد؟! آیا علاوه بر توهینهای مکرر چهارساله گفتن، پیروزی اعتدال و تدبیر بر خشونت و افراطگرایی، توهین به صاحبان 16 میلیون رأی مقابل نبود؟ چرا پیگیری نشد؟ چرا وقتی یک مرجع خودخوانده در سال 88 به رئیس دولت نهم انگ حرامزادگی زد کسی پیگیری نکرد؟!

آقای وزیر کشور از تشکیل کمیته حقیقتیاب توهین به رئیسجمهور خبر میدهند. بسیار خوب، تشکیل بدهند. ولی به ایشان عرض میشود بیش از 50 بار رئیسجمهور به منتقدین و ملت توهین کرد. چرا چنین کمیتهای تشکیل نشد؟! آیا علاوه بر توهینهای مکرر چهارساله گفتن، پیروزی اعتدال و تدبیر بر خشونت و افراطگرایی، توهین به صاحبان 16 میلیون رأی مقابل نبود؟ چرا پیگیری نشد؟ چرا وقتی یک مرجع خودخوانده در سال 88 به رئیس دولت نهم انگ حرامزادگی زد کسی پیگیری نکرد؟!

دیوانعالی شیطان بزرگ با بررسی پرونده انفجار در سرزمینهای اشغالی، پرداخت غرامت به قربانیان آن را از محل فروش آثار باستانی ایران تصویب کرد! باید گفت فدای سر دیپلماسی کاربلدهای دولت یازدهم!

دیوانعالی شیطان بزرگ با بررسی پرونده انفجار در سرزمینهای اشغالی، پرداخت غرامت به قربانیان آن را از محل فروش آثار باستانی ایران تصویب کرد! باید گفت فدای سر دیپلماسی کاربلدهای دولت یازدهم!


چرا آقای روحانی در برابر انتقادات داخلی نیز از همان دیپلماسی لبخند بهره نمیبرند؟ لبخند به دشمنان حاصلش برجام و گستاخی عربستان و... شد و نقدپذیر نبودن دولت به انتقادات داخلی موجب شد ادبیات زشت وارد فضای سیاسی کشور شود و حادثه نامطلوب روز قدس نشأت گرفته از همین ادبیات دولت بود.

آنها که پاسخگو نیستند!
در پاسخ به پیامها و درد دلهای مردم بسیاری از ادارات دولتی و شرکتها و سازمانها جوابیه میدهند ولی در تمام این مدت با این که پیامهای مربوط به سازمان حج و اوقاف و صدا و سیما خیلی زیاد بودهاند، حتی یک پاسخ برای این ستون ارسال نکردهاند! آیا آنها خود را بینیاز از پاسخگویی به مردم میدانند؟

طلب ما از عراق چه شد؟
از آنجا که در جنگ عراق علیه ایران سازمان ملل عراق را متجاوز شناخت و حدود هزار میلیارد دلار غرامت و خسارت از این کشور طلب داریم، چرا هنگام سفر نخست وزیر عراق به تهران این موضوع از سوی مقامات ایران مطرح نشد؟ آیا ما از این طلب صرف نظر کردهایم؟طلب ما از عراق چه شد؟
از آنجا که در جنگ عراق علیه ایران سازمان ملل عراق را متجاوز شناخت و حدود هزار میلیارد دلار غرامت و خسارت از این کشور طلب داریم، چرا هنگام سفر نخست وزیر عراق به تهران این موضوع از سوی مقامات
ایران مطرح نشد؟ آیا ما از این طلب صرف نظر کردهایم؟طلب ما از عراق چه شد؟
از آنجا که در جنگ عراق علیه ایران سازمان ملل عراق را متجاوز شناخت و حدود هزار میلیارد دلار غرامت و خسارت از این کشور طلب داریم، چرا هنگام سفر نخست وزیر عراق به تهران این موضوع از سوی مقامات ایران مطرح نشد؟ آیا ما از این طلب صرف نظر کردهایم؟پیشنهاد به قوه قضائیه
شمارههای «۱۱۰» و «۱۲۵» مراکزی هستند که مردم در هنگام خاصی به آنها زنگ میزنند و استمداد میکنند. از قوه قضائیه محترم هم میخواهیم چنین شمارههایی را در اختیار مردم قرار دهد که در بعضی از مواقع گرفتاری در دادگاهها به این شمارهها زنگ بزنند و از مسئولان ارشد قوه قضائیه استمداد کنند! این رسیدگیها لازم نیست به صورت فوری انجام شود بلکه حتی اگر طی یکی دو روز بعد انجام شود هم مناسب است و سبب رفع برخی از اجحافها میشود.


به جای حج به نیازمندان کمک کنیم
حالا که دولت عربستان روز به روز دشمنی خود را با ایران و ایرانی بیشتر میکند من از حجاج عزیز میخواهم هم برای سلامت روح و جسم خود و هم برای نریختن پول در جیب چنین دولتی هزینه سفر خود به مکه و مدینه را صرف نیازمندان کنند و در میان فامیلها و آشنایان بگردند و ببینند چه کسی استحقاق دریافت کمک آنها را دارد؟ بعد از نیازمندان نزدیک، مؤسسات خیریه به خوبی میتوانند پول شما را به مستحقان برسانند.
به جای حج به نیازمندان کمک کنیم
حالا که دولت عربستان روز به روز دشمنی خود را با ایران و ایرانی بیشتر میکند من از حجاج عزیز میخواهم هم برای سلامت روح و جسم خود و هم برای نریختن پول در جیب چنین دولتی هزینه سفر خود به مکه و مدینه را صرف نیازمندان کنند و در میان فامیلها و آشنایان بگردند و ببینند چه کسی استحقاق دریافت کمک آنها را دارد؟ بعد از نیازمندان نزدیک، مؤسسات خیریه به خوبی میتوانند پول شما را به مستحقان برسانند.

به جای حج به نیازمندان کمک کنیم
حالا که دولت عربستان روز به روز دشمنی خود را با ایران و ایرانی بیشتر میکند من از حجاج عزیز میخواهم هم برای سلامت روح و جسم خود و هم برای نریختن پول در جیب چنین دولتی هزینه سفر خود به مکه و مدینه را صرف نیازمندان کنند و در میان فامیلها و آشنایان بگردند و ببینند چه کسی استحقاق دریافت کمک آنها را دارد؟ بعد از نیازمندان نزدیک، مؤسسات خیریه به خوبی میتوانند پول شما را به مستحقان برسانند.مسئولان با چه دل و جرأتی…
من نمیدانم در این شرایط خطرناک که عربستان روزی نیست علیه ایران و ایرانی صحبت نکند و دیدیم که تروریستها هم تا قلب پایتخت به اعمال شنیعی دست زدند. مسئولان با چه دل و جرأتی میخواهند حجاج را به مکه و مدینه بفرستند؟ آیا واقعاً میشود به دولتی تا این حد کینهتوز اطمینان کرد؟مسئولان با چه دل و جرأتی…
من نمیدانم در این شرایط خطرناک که عربستان روزی نیست علیه ایران و ایرانی صحبت نکند و دیدیم که تروریستها هم تا قلب پایتخت به اعمال شنیعی دست زدند. مسئولان با چه دل و جرأتی میخواهند حجاج را به مکه و مدینه بفرستند؟ آیا واقعاً میشود به دولتی تا این حد کینهتوز اطمینان کرد؟
مسئولان با چه دل و جرأتی…
من نمیدانم در این شرایط خطرناک که عربستان روزی نیست علیه ایران و ایرانی صحبت نکند و دیدیم که تروریستها هم تا قلب پایتخت به اعمال شنیعی دست زدند. مسئولان با چه دل و جرأتی میخواهند حجاج را به مکه و مدینه بفرستند؟ آیا واقعاً میشود به دولتی تا این حد کینهتوز اطمینان کرد؟


مسأله اصلی چیست؟
آیا واقعاً مسأله اصلی کشور ما صعود به جامجهانی است؟ آیا اشتغال جوانان در اولویتهای بعدی قرار گرفته است؟
من یک جوان تحصیلکرده هستم که در به در دنبال کار میگردم تا هم برای خودم و خانوادهام مثمرثمر باشم.
ولی آنچه که یافت نمیشود شغل است. مگر ما قبلاً هم به جام جهانی نرفتهایم چه نتیجهای از آن گرفتهایم که حالا این موضوع مسأله اصلی مسئولان شده است؟
یک جوان تحصیلکرده بیکار

مسئولان از وحدت بیشتر بگویند
امام خمینی(ره) از واژه زیبای وحدت کلمه در همه سخنرانیهای خود استفاده و مسئولان و مردم را به این امر تشویق میکردند، با توجه به اوضاع متشنج منطقه، وحدت کلمه بین مسئولان و مردم برای حفظ یکپارچگی کشور واجب شرعی است.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
0
0
اعتراض خانواده شهدای منا به روحانی و جهانگیری:
به جای دل سوزاندن برای سفارت عربستان،مدافع حقوق شهدای منا باشید!
سخنان معاون اول جنابعالی در جریان مناظرات انتخاباتی، داغ ما و همه ملت ایران را یکبار دیگر تازه کرد. ایشان چنان برای سفارت این رژیم خبیث در تهران دلسوزی میکرد که همه ما با خود گفتیم ایکاش ذرهای از حمایتهای اینگونه را نیز از شهدای مظلوم منا که شهروندان ایرانی و اتباع دولت ایران -که جنابعالی تصدی ریاست آنرا برعهدهدارید- از شما و کابینهتان میدیدیم.
بابائی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
0
0
روحانی باید بگوید دراین 4 سال چه کرده است.
دولت روخانی درمورد مشکلات سراسرکشورسکوت کرده است.
دولت روحانی نتوانسته مشکلات مردم را حل کند.
دولت روحانی نتوانسته مشکلات بیکاری جوانان حل کند.
دولت روحانی درمورد کالاهای قاچاق و... به کشورسکوت کرده است.
دولت روحانی درمورد حقوق های نجومی تاکنون سکوت کرده است.
دولت روحانی درمورد فاجعه منا تاکنون سکوت کرده است.
دولت درمورد جنایت ها، خیانت های وتجاوزهای آمریکا، عربستان سعودی وترکیه تاکنون سکوت کرده است.

دولت روحانی برای فرانسوی ها شغل ایحاد کرده است ونه جوانان ایرانی
نه تنها یک برجام، بلکه 100 برجام هم نمی توان مشکلات بیکاری جوانان کشور را حل کند.
برجام یک نمایشی سیاسی است.
برجام برای ملت ایران هیچگونه ارزشی ندارد.
مشکل ملت بیکاری است.
مشکلات اصلی زمان خصوصی سازی شروع شده است.
واگذاری شرکت های به بخش خصوصی عامل اصلی بیکاری جوانان سراسرکشورشده است.
ورود کالای قاچاق یکی از عامل اصلی بیکاری جوانان کشورشده است.
خرید کالای قاچاق خیانت به کارگران ایرانی است.
تهیه کالای خارجی خیانت به اقتصاد کشور است.
خصوصی سازی، عامل مشکلات امروزکشوراست.
مشکل بیکاری با پرداخت وام حل نمی شود.
یکی ازعلل بیکاری مشکل قاچاق کالاست.
مشکل بیکاری زیرسایه تولید داخلی حل می شود.
رکود وبیکاری دومشکل اصلی کشور/ جلوگیری ازواردات بیرویه وقاچاق.
امروز دولت، برخی نمایندگان مجلس و برخی مسئولان به نفع قاچاقچیان کارکرده است ونه به نفع مشکلات بیکاری جوانان وکشور.
اگرازقاچاق کالا، ارز و... جلوگیرشود، تولید شغل می شود ولی تاکنون انجام نشده است.
دولت درمدت 4 نتوانسته مشکلات مردم، اقتصاد وبیکاری جوانان را حل کند وهمچنان نیزادامه دارد.
امروزعمده مشکلات مردم درخوزه های اقتصادی، بیکاری واشتغال است.
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار